Статут
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Громадська ініціатива побудови пам’ятника Івану Франкові у м. Києві» (далі - Організація) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом. 1.2. Повне найменування Організації – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ « Громадська ініціатива побудови пам’ятника Івану Франкові у м. Києві » 1.3. Скорочене найменування – ГО «ГІППІФК» 1.4. Повне найменування англійською мовою – « Public Initiative of Building Monument to Ivan Franko in Kyiv» NON-GOVRNMENTAL ORGANIZATION 1.5. Скорочене найменування англійською мовою - « PIBMIFK » NGO 1.6. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ « Громадська ініцітива побудови пам’ятника Івану Франкові у м. Києві » створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України “Про громадські об'єднання ”, іншими законодавчими актами та цим Статутом. 1.7. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі. 1.8. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку. 1.9. Діяльність громадської організації поширюється на територію України. 1.10. Організаційно-правова форма: громадська організація. 1.11. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Основною метою діяльності Організації є спорудження достойного пам’ятника Івану Франкові у м. Києві 2.2. Основними завданнями Організації є: • організована діяльність спрямована на збір коштів для спорудження пам’ятника; • започаткування конкурсу на проект скульптурної композиції; • громадські обговорення, пошук і легалізація місця встановлення пам'ятника; • ініціація та підтримка зв’язків з іншими організаціями, що поділяють мету та завдання Організації; • здійснення діяльності з метою популяризації мети Організації.
3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Організація має право: 3.1.1. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях; 3.1.2. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі); 3.1.3. Звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами; 3.1.4. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації; 3.1.5. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя; 3.1.6. Проводити мирні зібрання; 3.1.7. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України; 3.1.8. Засновувати засоби масової інформації; 3.1.9. Укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації; 3.1.10. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації; 3.1.11. Здійснювати відповідно до закону діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню; 3.1.12. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків; 3.1.13. Розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу; 3.1.14. Організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки, ярмарки (аукціони) тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних; 3.1.15. Здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів; 3.1.16. Вступати у спілки та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами; 3.1.17. Мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку.
4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
4.1. Членство в Організації є добровільним. 4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут; 4.3. Права члена Організації: 4.3.1. Обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією; 4.3.2. Брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації; 4.3.3. Звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді; 4.3.4. Звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів. 4.4. Члени Організації зобов’язані: 4.4.1. Дотримуватись положень Статуту Організації; 4.4.2. Виконувати рішення керівних органів Організації; 4.4.3. Сприяти здійсненню завдань Організації. 4.5. Членство в Організації припиняється у випадках: 4.5.1. виходу із Організації за власним бажанням; 4.5.2. виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації.
5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Органами управління Організацією є: Загальні Збори членів Організації, Правління, виконавчий директор. 5.2. Загальні Збори членів Організації (далі – Загальні Збори) є вищим органом Організації. 5.3. У Загальних Зборах беруть участь її члени. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації 5.4. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням раз на два роки. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням. 5.5. До виключної компетенції Загальних Зборів належить вирішення наступних питань: 5.5.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання. 5.5.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Організації. 5.5.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації. 5.5.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації. 5.5.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу. 5.5.6. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління. 5.6. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.5.2 (внесення змін до статуту), п.5.5.4 (прийняття рішення про припинення) рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів Загальних зборів Організації. 5.7. Загальні Збори приймають “Рішення ”. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. 5.8. Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів. 5.9. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами, обирається терміном на 2 роки, може бути переобране на новий термін, та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю. 5.10. Правління підзвітне Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.
5.11. Правління обирає Голову Правління. 5.12. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними Зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків. 5.13. До компетенції Правління відноситься: 5.13.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів. 5.13.2. Скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів. 5.13.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації. 5.13.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання. 5.13.5 Створення піклувальної ради та затвердження положення призначення, за необхідності, виконавчого директора - для сприяння виконання статутних завдань Правлінням. Вирішення інших питань, окрім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів. 5.14. Головує на засіданнях Правління Голова Правління. 5.15. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Про час місце, та порядок денний зборів члени Правління повідомляються заздалегідь. Правління звітує перед членами Організації на Загальних Зборах організації. 5.16. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління. 5.17. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх із складу Правління. 5.18. Голова Правління здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень. 5.19. Голова Правління: 5.19.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами. 5.19.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації; 5.19.3. Погоджує питання щодо організації документообігу, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності організації. 5.19.4. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації. 5.19.5. Організовує підготовку засідання Правління. 5.19.6. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних Зборів Членів Організації. 5.19.7. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними Зборами Організації на чергових Загальних Зборах.
6. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
6.1. Організація у відповідності зі своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України 6.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права. 6.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи. 6.3. Організація: - організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів конференції, семінари, читання, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України; - проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати; - реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечать чинному законодавству України.
7. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності. 7.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Організації або державою, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом. 7.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації, пасивних доходів, дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; доходів від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства. 7.4. Благодійні внески та інші надходження коштів не підлягають розподілу між їх засновниками та посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб. 7.5. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі. 7.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації. 7.7. Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, якщо це прямо передбачено законодавством України. 7.8. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України. 7.9. У разі припинення Організації її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
8.1. Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається статутом та чинним законодавством України. 8.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.
9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
9.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого ж статусу або за рішенням суду про заборону Організації. Саморозпуск Організації здійснюється після успішного виконання основної мети, вказаної в пункті 2.1. 9.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи. 9.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск). 9.4. Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів Організації. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його припинення відповідно до статуту. 9.5. У разі припинення Організації її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. 9.6. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Організації. Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого ж статусу на підставі рішення Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. 9.7. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до чинного законодавства.
Банківські реквізити
Рахунок ПАТ КБ ПриватБанк
Найменування організації: ГО ГIППIФК
Код отримувача: 41210532
Назва банку: ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"
Рахунок отримувача в форматі IBAN: UA253206490000026008052637482
Валюта: UAH
SWIFT EUR
Реквізити компанії/Company details ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ « Громадська ініціатива побудови пам’ятника Івану Франкові у м. Києві »
Найменування компанії/company Name «Public Initiative of Building Monument to Ivan Franko in Kyiv» NGO
Рахунок компанії в банку/The bank account of the company 26005052683332
Найменування банку/Name of the bank Privatbank, 50 Naberezhnaya Pobedy St., Dnipro, 49094, Ukraine
SWIFT Code банку/Bank SWIFT Code PBANUA2X
Адреса компанії/Company address UA 01601 Kyiv, 4 Myhaila Hrushevskoho St., office 311
IBAN Code UA273206490000026005052683332
Банки-кореспонденти/correspondent banks
Рахунок у банку-корреспондента/Account in the correspondent bank 400886700401
SWIFT Code банку-корреспондента/SWIFT-code of the correspondent bank COBADEFF
Банк-корреспондент/correspondent bank Commerzbank AG ,Frankfurt am Main, Germany
SWIFT USD
Реквізити компанії/Company details ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ « Громадська ініціатива побудови пам’ятника Івану Франкові у м. Києві »
Найменування компанії/company Name «Public Initiative of Building Monument to Ivan Franko in Kyiv» NGO
Рахунок компанії в банку/The bank account of the company 26003052682669
Найменування банку/Name of the bank Privatbank, 50 Naberezhnaya Pobedy St., Dnipro, 49094, Ukraine
SWIFT Code банку/Bank SWIFT Code PBANUA2X
Адреса компанії/Company address UA 01601 Kyiv, 4 Myhaila Hrushevskoho St., office 311
IBAN Code UA733206490000026003052682669
Банки-кореспонденти/correspondent banks
Рахунок у банку-корреспондента/Account in the correspondent bank 001-1-000080
SWIFT Code банку-корреспондента/SWIFT-code of the correspondent bank CHASUS33
Банк-корреспондент/correspondent bank JP Morgan Chase Bank,New York ,USA
АБО
Рахунок у банку-корреспондента/Account in the correspondent bank 890-0085-754
SWIFT Code банку-корреспондента/SWIFT-code of the correspondent bank IRVT US 3N
Банк-корреспондент/correspondent bank The Bank of New York Mellon, New York, USA